جستجو
گزارش خلاصه هزینه ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش خلاصه هزینه ها
در گزارش خلاصه هزینه ها می توانید براساس یک بازه تاریخی جستجو نمایید  
گزارش کالاها و مواد اولیه
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش کالاها و مواد اولیه
در گزارش کالاها و مواداولیه می توانید براساس عنوان، عنوان اختصاری و قیمت تمام شده جستجو نمایید  
گزارش مشترکین
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش مشترکین
در گزارش مشترکین می توانید براساس نام، کد اشتراک، نوع مشترک، سقف اعتبار، اضافه کرایه، تلفن/آدرس، گروه مشترکین، سطح قیمت و محدوده آدرس جستجو نمایید  
گزارش غذاها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش غذاها
در گزارش غذاها می توانید براساس عنوان، عنوان اختصاری، قیمت تمام شده، قیمت، گروه غذایی و کلید سریع جستجو نمایید.    
گزارش پیک ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش پیک ها
در گزارش پیک ها می توانید براساس نام، نام پدر، کد ملی، تلفن/آدرس، تاریخ تولد، تاریخ شروع قرارداد، شماره شناسنامه و وضعیت پیک جستجو نمایید.  
گزارش مانده حساب پرسنل اعتباری
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش مانده حساب پرسنل اعتباری
  در گزارش مانده حساب پرسنل اعتباری می توانید براساس نام پرسنل، وضعیت پرسنل، تاریخ آخرین خرید اعتباری و مانده حساب جستجو نمایید.   تذکر1: فقط پرسنل بدهکار یا...  
گزارش مانده حساب مشترک اعتباری
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش مانده حساب مشترک اعتباری
   در گزارش مانده حساب مشترک اعتباری می توانید براساس کد اشتراک، نام مشترک، وضعیت مشترک، تاریخ آخرین خرید اعتباری و مانده حساب جستجو نمایید. تذکر...  
گزارش عملکرد ماهیانه پیک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملکرد ماهیانه پیک
در گزارش عملکرد ماهیانه پیک می توانید براساس نام پیک و سال مورد نظر جستجو نمایید.   توجه: با انتخاب هر پیک، مانده حساب پیک هم در زیر آن نمایش داده می شود.    
گزارش عملکرد روزانه پیک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملکرد روزانه پیک
در گزارش عملکرد پیک می توانید براساس نام پیک، سال و ماه مورد نظر جستجو نمایید توجه: با انتخاب هر پیک، مانده حساب پیک نیز در زیر آن نمایش داده می شود.    
گزارش عملکرد پیک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملکرد پیک
در گزارش عملکرد پیک می توانید براساس بازه تاریخی جستجو نمایید.  
گزارش فروش ماهیانه غذا
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فروش ماهیانه غذا
در گزارش فروش ماهیانه غذاها می توانید براساس نام غذا، سال و ماه مورد نظر جستجو نمایید.  
گزارش فروش روزانه غذا
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فروش روزانه غذا
در گزارش فروش روزانه غذاها می توانید براساس نام غذا، سال و ماه مورد نظر جستجو نمایید.  
گزارش فروش غذاها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فروش غذاها
در گزارش فروش غذاها می توانید براساس نام غذا، گروه غذا، تعداد فروش، کل مبلغ فروش و تاریخ آخرین فروش جستجو نمایید.   یکی از پرکاربردترین امکانات نرم افزار...  
گزارش درآمد ماهیانه
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش درآمد ماهیانه
در گزارش فروش غذاها می توانید براساس سال مورد نظر جستجو نمایید.  
گزارش درآمد روزانه
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش درآمد روزانه
در گزارش درآمد روزانه می توانید براساس سال و ماه مورد نظر جستجو نمایید.  
گزارش خلاصه خرید مشترکین
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش خلاصه خرید مشترکین
در گزارش خلاصه خرید مشترکین می توانید براساس نام مشترک، کد اشتراک، تعداد خریدها، مقدار خرید و میانگین هر خرید جستجو نمایید  
گزارش خلاصه فروش روز
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش خلاصه فروش روز
در گزارش خلاصه خرید مشترکین می توانید براساس نام مشترک، کد اشتراک، تعداد خریدها، مقدار خرید و میانگین هر خرید جستجو نمایید. در این گزارش می توانید خلاصه فروش...  
گزارش فاکتورها بر اساس غذا
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فاکتورها بر اساس غذا
در گزارش فاکتورهای براسا غذا می توانید براساس نام غذا، گروه غذا، شماره فاکتور، تاریخ، ساعت و مبلغ کل، وضعیت فاکتور و وضعیت پرداخت جستجو نمایید.  
گزارش فاکتورهای پیک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فاکتورهای پیک
در گزارش فاکتورهای پیک می توانید براساس نام پیک، شماره فاکتور، وضعیت پرداخت، تاریخ، ساعت و مبلغ جستجو نمایید  
گزارش فاکتورهای میهمان
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش فاکتورهای میهمان
در گزارش فاکتورهای میهمان می توانید براساس نام مشترک، کد اشتراک، شماره فاکتور، تاریخ، ساعت و وضعیت فاکتور جستجو نمایید. توجه نمایید که در این گزارش چون هیچ...  
««« ۱ , ۲ , ۳ , ۴ »»»